Tuesday, 19 March 2013

Smart audition-thinking!

Har fått lite frågor om just auditions och vad man ska tänka på. INTE FAN VET JAG tänker jag skräckslaget, men jorå, när jag tänker efter har jag faktiskt vissa tips. Just det där att veta vad man ska göra på en audition kan ju vara ganska svårt. Vad vill dom se? Vad är dom trötta på? Hur är man originell?

Efter konsultationer med både regissörer och folk som själv pluggat på några av de riktigt bra skolorna som jag söker har jag samlat ihop en hel del, guldvärd information:
    Tyck om det du gör. Om du har helt fria händer när det gäller dina monologer så är det värt att fördjupa sig lite i sitt sökande och ta nåt man riktigt gillar.
    När det kommer till klassiska monologer är en Shakespeare i bakhuvudet alltid bra att ha; Shakespeare är en så fundamental pelare inom teatern att det liksom inte kan bli fel - så länge du inte kör Romeo&Julia eller Hamlet = OVERDONE! Ta en text ur en mindre känd Shakespeare-pjäs. Om man inte orkar läsa är det okej att kolla på en filmversion och sen välja monolog.
    Det är ofta vanligt att man förknippar klassisk, gammaldags teater med storslagen dramatik eller tragedi. Så välj gärna en komedi när du väljer klassisk monolog. Det lättar upp den!
    När det kommer till moderna monologer kan man välja nästan vad som helst. Försök i alla fall att hitta en etablerad pjäsförfattare och välj därefter. Försök att inte välja en monolog ur en film, det kan verka lite fantasilöst. Den andra monologen ska tydligt kontrastera mot den första - du vill visa så stor bredd som möjligt på den korta tid du har! Har du redan en komedi så välj en dramatisk.
    Välj roller som passar dig. Du framstår som mer professionell om du väljer roller som går i linje med din ålder och som panelen faktiskt skulle kunna se dig spela i framtiden.

Att öva då? Vad ska man tänka på i sitt framförande? Den viktigaste saken är att veta varför man säger orden man säger. Vad finns det för mening bakom? Vad har jag för riktning, m.a.o. vart vill jag komma med att säga/göra som jag gör? Så länge man känner det kommer panelen att känna det också. Öva mycket, högt och på stora ytor; det är lättare att anpassa sig till ett mindre rum på en audition än tvärtom. Ta gärna hjälp av en regissör eller dramalärare, eller filma dig själv när du övar för att se hur du rör dig på scenen. Det är viktigt att sätta en regi, då man ofta under en audition blir stressad och då rör sig alldeles för mycket. Det är lätt att det blir för flaxigt.

Allt detta är saker som jag själv gjort, eller inte gjort, och sen lärt mig av.
Men viktigast av allt: HA KUL, TRO PÅ DIG SJÄLV OCH TYCK ATT DU ÄR BÄST AV ALLA! Yaaaaay!
Här är en kul lista på vad du inte ska göra på en audition!


___

I've had some questions about auditions and what to think of. WHAT THE HELL DO I KNOW I'm thinking terrified, but second thoughts, I do actually have some tips. Just knowing what to do on an audition can be really tricky. What do they want to see? What are they tired of? How do you stand out?

After consultations with both directors and people who have studied at some of the great schools I'm auditioning for, I've gathered some really useful information:
    Like what you do. If you have free hands regarding your auditions it is worth the effort do really dig in and find something you like.
    When it comes to classical monologues a Shakespeare is always good to know; Shakespeare is such a fundamental pillar in theatre so it can't really go wrong - unless you do Romeo&Juliet or Hamlet = OVERDONE! Choose a less known Shakespeare play. If you can't be bothered to read it, find a screen adaption and watch it.
    It's common to relate classic, old-fashioned theatre to melodramatic tragedies only. So pick a comedy when choosing a classical monologue, to ease it up a bit.

    When it comes to modern monologues you can choose almost anything. Make sure you find an established playwright and choose. Try not to pick a monolouge from a film, it can seem a bit unimaginative. The second monologue should clearly contrast to your first one - you'd want to show off all your acting abilities! If you have a comedy already then choose a dramatic one.
    Pick characters that suit you. You will appear more professional if you choose roles that are close to your age and that the panel could possibly see you in.

What about practice? What is there to think about? The most important thing is to know why you're there. What's the meaning behind the words you're using? What's your direction? Where are you heading with saying/doing what you do? As long as you're feeling it, the panel will feel it too. Practice a lot, out loud, on big spaces; it's easier to adjust to a small room at an audition than the opposite. Go see a director or drama teacher, or film yourself when you practice to check out your movements. It's important with direction, when at an audition, you often get nervous and move too much. It can easily get too messy.


All of these things are things I've done, or not, and learned from it.
Most important: HAVE FUN, BELIEVE IN YOURSELF AND THINK THAT YOU'RE THE BEST OF ALL! Yaaaaay!
Here's a fun list of what not to do at an audition!


___


No comments:

Post a Comment